Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a dikomezmuvestextilek.hu (továbbiakban: Eladó) internetes rendelési portál weboldalon forgalmazott termékeket megrendelők, Eladóval szemben érvényesíthető jogait, illetve az Eladó kötelezettségeit és felelősségét. Vevő a dikomezmuvestextilek.hu weboldalon történő megrendelés elküldésével egyidejűleg elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen rendelési portálon keresztüli vásárlási feltételeket. Az Eladó fenntartja a jogot magának arra, hogy jelen feltételeket bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül módosítsa.


1. A szerződés létrejötte

A rendelési portálon történt megrendelés leadását követően a dikomezmuvestextilek.hu weboldal üzemszerű működés esetén néhány percen belül automatikus e-mail üzenetet generál és küld a Vevőnek, amely minősül a vásárlás visszaigazolásának, illetve a megrendelés sikeres rögzítését és az Eladó felé történt továbbítást nyugtázza.

A Vevő tudomásul veszi, hogy a dikomezmuvestextilek.hu weboldalon végrehajtott megrendelést követően az Eladó által telefonon vagy e-mailen történő visszaigazolást követően a megrendelt termékre közötte és az Eladó között szóban kötött adásvételi ill. szállítási szerződés jön létre. A megkötött szerződésről számla kerül kiállításra.


2. Szállítási feltételek

A dikomezmuvestextilek.hu weboldalon megtalálható, raktáron lévő termékei szállítási határideje általában 3-5 munkanap, de legfeljebb 16 munkanap. Ezen szállítási határidőn belül Eladó a Vevő részére a megrendelt és raktárkészletén lévő terméket kiszállítja, vagy futárszolgálattal elküldi.

A raktárkészleten nem lévő termékekre a kiszállítási idő a Eladó általi gyártási idejének függvénye, amelyet az Eladó minden esetben írásban vagy telefonon egyeztet Vevővel.

A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a dikomezmuvestextilek.hu weboldalon megrendelt terméket átvette.

Az Eladó a szerződés teljesítésekor, azaz a termék Vevő általi átvételekor adja át a Vevő részére a részletes számlát.


3. Árak, fizetési mód és fizetés

A dikomezmuvestextilek.hu weboldalon a termékek bruttó (0 % általános forgalmi adóval terhelt vételár) vételára van feltüntetve.

Az Eladó bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a jelen oldalakon található termékeket és árakat. Készleten nem lévő termék esetén a feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, minden esetben függnek az aktuális beszerzési lehetőségektől is.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk. Eltérés esetén a gyártó által megadott paraméterek érvényesek.

A termékek vételárának kifizetési módját a Vevő a weboldalon történő vásárlás során választja ki.

A Vevő kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. Amennyiben Vevő a terméket a kiszállítástól számított 5 munkanapon belül nem veszi át, Eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, és a szállítással kapcsolatos költségeket kiszámlázni Vevő részére.

Az előre átutalással történő fizetéskor Vevő a Megrendelés Visszaigazolás alapján a banki átutalással fizeti meg a termék és a kiszállítás díját. Az eredeti számlát a Vevő az eszköz kézhezvételekor kapja meg.

Amennyiben a vételár a megrendeléstől számított 8 munkanapon belül nem érkezik be Eladó bankszámlájára, úgy jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

Ha a Vevő kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, a Vevő a termék kiszállítási költségét is tartalmazó árat a termék átvételekor fizeti meg az Eladónak vagy megbízottjának.


4. A jótállás (garancia), szavatosság

Eladó a jótállás (garancia), szavatosság tekintetében az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelete szerint jár el.

Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy jótállási és szavatossági feltételeit a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, a jogszabályoknak megfelelően bármikor módosítsa, vagy kiegészítse.

Egyéb jótállások (garanciák) kizárása

A fentiek szerint vállalt jótálláson kívül, illetve a termékekhez nyújtott jótállásról szóló leírásokban foglaltak kivételével, az Eladó semmilyen egyéb jótállást nem vállal.

A felelősség korlátozása

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal semmilyen felelősséget, továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

Az Eladó továbbá nem felel a műszaki hibából eredő működési zavarokért.

Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Elállási jog

A Vevő az Eladóval kötött szerződéstől a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében 14 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A Vevő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette.

Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát, amennyiben:

  • termék már nincsen eredeti állapotban (pl.: szennyezett textiltermék, stb.)
  • a termék megsérült (pl.: kiszakadt textiltermék, stb.)

A Vevő elállási jogát a fentiekben meghatározott határidőn belül az Eladóhoz eljuttatott írásbeli nyilatkozattal (email, postai levél, fax) gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket minden esetben a Vevő viseli.

A visszaszállítás során a kárveszély Vevőt terheli, ezért javasoljuk a termék biztonságos csomagolását, amire legcélszerűbb a gyári csomagolás. Ha a Vevő indoklás nélkül, a fent meghatározott határidőn belül, a fenti feltételeknek megfelelően kívánja a terméket visszaszolgáltatni, a Vevő által kifizetett összeget az Eladó az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a Vevőnek. Amennyiben a Vevő eláll a szerződéstől, köteles visszaszolgáltatni minden, eredetileg a termékhez mellékelt és átvett tételt. Ha a Vevő a visszaküldött termékhez nem mellékel minden, eredetileg a Vevő részére átadott tételt, az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételekért díjat számítson fel a Vevőnek. Eladó követelheti a fogyasztótól a visszaszolgáltatott áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

Amennyiben a terméket az Eladó üzemképtelen állapotban adta át a Vevő részére, és Vevő a termék átvételétől számított három munkanapon belül él jótállási igényével és kéri a termék kicserélését, az Eladó a terméket kicseréli.


Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat):

Lucsányi Ildikó Egyéni Vállalkozó

Cím: 8000 Székesfehérvár, Sarló u. 25. Fsz

Telefon: +36 20 488 8485

E-mail: info@dikokezmuvestextilek.hu

Weboldal: https://dikokezmuvestextilek.hu

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően nyolc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni, továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Vevőhöz eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Eladó köteles öt évig megőrizni.

Az Eladó az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a megadott közvetlen elérhetőségeken, hétköznapokon hétfő-csütörtök között 9:00-17:00 óra, pénteken 9:00-15:00 óra között fogadja.


Egyéb jogérvéyesítési lehetőségek

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak rendelkezésére Vevő számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

Fejér Megyei Békéltető Testület elérhetősége

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.


Egyéb feltételek

A jelen Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), az egyes tartós használatra rendelt termékek jótállási kötelezettségéről szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Az Eladó egyéni magatartáskódexet nem alkalmaz.

Jelen Üzletszabályzat 2021 február 20.-tól érvényes visszavonásig.

Cookie-kat használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabására, a közösségi média funkciók biztosítására és a forgalom elemzésére. Weboldalunk az Ön használatára vonatkozó információkat megosztja közösségi médiával, valamint hirdetési és elemzési partnereinkkel is. View more
Cookies settings
Elfogad
Elutasít
Adatvédelmi és cookie szabályzat
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Kik vagyunk

Weboldalunk címe: https://dikokezmuvestextilek.hu

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és miért gyűjtjük azokat

Hozzászólások

Amikor a látogatók megjegyzéseket fűznek a webhelyhez, összegyűjtjük a megjegyzés űrlapon szereplő adatokat, valamint a látogató IP-címét és a böngésző felhasználói ügynök karakterláncát a spam észleléséhez.

Az e-mail címéből létrehozott névtelen karakterláncot (hash-nak is nevezzük) eljuttathatjuk a Gravatar szolgáltatáshoz, hogy megnézze, használja-e azt. A Gravatar szolgáltatás adatvédelmi politikája itt érhető el: https://automattic.com/privacy/. A megjegyzés jóváhagyását követően a profilképe látható a nyilvánosság számára a megjegyzés összefüggésében.

Média

Ha képeket tölt fel a weboldalra, kerülje a képek beágyazott helyadatokkal (EXIF GPS) való feltöltését. A webhely látogatói letölthetnek és megismerhetnek bármilyen helyadatot a weboldal képeiből.

Kapcsolattartási űrlapok

Sütik (cookies)

Ha megjegyzést ír weboldalunkon, akkor dönthet úgy, hogy nevét, e-mail címét és webhelyét sütikben tárolja. Ezek az Ön kényelme érdekében vannak, így nem kell újból kitöltenie adatait, amikor új megjegyzést fűz hozzá. Ezek a sütik egy évig tárolódnak.

Ha van fiókja, és bejelentkezik erre a webhelyre, ideiglenes sütiket állítunk be annak meghatározására, hogy böngészője elfogadja-e a sütiket. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és a böngésző bezárásakor törlésre kerül.

Amikor bejelentkezik, számos sütiket is beállítunk a bejelentkezési adatok és a képernyő kijelölési lehetőségek mentéséhez. A bejelentkezési sütik két napig tárolódnak, a képernyő opciók pedig egy éven át. Ha az “Emlékezz rám” lehetőséget választja, a bejelentkezés két héten keresztül megjegyzésre kerül. Ha kijelentkezik a fiókjából, a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Egy bejegyzés szerkesztése vagy közzététele esetén egy további süti kerül mentésre a böngészőjében. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatokat, és egyszerűen csak az éppen szerkesztett bejegyzés postai azonosítóját jelzi. 1 nap után jár le.

Beágyazott tartalom más webhelyekről

A webhely cikkei tartalmazhatnak beágyazott tartalmakat (például videókat, képeket, cikkeket stb.). Más webhelyek beágyazott tartalma ugyanúgy viselkedik, mintha a látogató meglátogatta volna a másik webhelyet.

Ezek a webhelyek adatgyűjtést végezhetnek Önről, használhatnak sütiket, beágyazhatnak további harmadik fél nyomon követését, és figyelemmel kísérhetik a beágyazott tartalommal való interakciódat, ideértve a beágyazott tartalommal való interakció nyomon követését is, ha van fiókja, és be van jelentkezve a webhelyre.

Analitika

Kivel osztjuk meg adatait

Meddig tároljuk az Ön adatait

Ha hozzászólást ír, a hozzászólást és annak metaadatait határozatlan ideig megőrizzük. Ez azért van, hogy automatikusan felismerjük és jóváhagyjuk a nyomon követési megjegyzéseket, ahelyett, hogy moderálási sorban tartanánk őket.

A weboldalunkon regisztráló felhasználók számára (ha vannak ilyenek) a megadott személyes információkat a felhasználói profiljukban is tároljuk. Minden felhasználó bármikor láthatja, szerkesztheti vagy törölheti személyes adatait (kivéve, ha nem változtathatják meg felhasználónevüket). A webhely rendszergazdái szintén láthatják és szerkeszthetik ezeket az információkat.

Milyen jogokkal rendelkezik az adataival kapcsolatban

Ha van fiókja ezen a weboldalon, vagy megjegyzéseket fűzött az oldal valamely tartalmához, kérheti a személyes adatairól egy exportált fájl küldését, amelyeket Önről tárolunk, ideértve minden olyan adatot, amelyet Ön nekünk megadott. Azt is kérheti, hogy töröljünk minden személyes adatot, amelyet Önről tárolunk. Ez nem foglalja magában az adatokat, amelyeket adminisztratív, jogi vagy biztonsági célokból kötelesek vagyunk megőrizni.

Ahova küldjük az adatait

A látogatók megjegyzéseit automata spam észlelési szolgáltatás segítségével ellenőrizhetjük.

Kapcsolatfelvételi adataink

Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk az adatvédelmi szabályzattal vagy személyes adataival kapcsolatosan, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi email címen: info@dikokezmuvestextilek.hu

További információ

Hogyan védjük az Ön adatait

Megteszünk minden észszerű lépést, hogy a személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáférésektől, módosításoktól és közzétételektől.  Javasoljuk, hogy minden jelszavát kezelje bizalmasan, és óvakodjon az „adathalászat” típusú csalásoktól, amelyek során valaki olyan e-mailt küldhet Önnek, amely látszólag a https://dikokezmuvestextilek.hu oldaltól érkezik és az Ön személyes adatainak megadását kéri.

Milyen eljárások vannak érvényben adatkezelési sérelmek esetén

Ha töröltetni kíván a weboldalunkról valamilyen Önt hátrányos módon érintő, sértő tartalmat (fotót, videót, bejegyzést, stb.), vagy valamilyen adatkezelési problémája van, kérjük jelezze ezt az adminisztrátornak az alábbi címen: info@dikokezmuvestextilek.hu

Milyen harmadik felek kapnak adatokat

Google Analytics cookie-k – ezeket a webhely látogatóinak viselkedésére figyelemmel kísérik és követik.

WordPress bejelentkezett cookie-k – ezeket a WordPress a bejelentkezett látogatók hitelesítésére, a jelszó hitelesítésére és a felhasználói hitelesítésre használja.

Wordfence cookie-k – ezeket a WordFence használja a webhely biztonsága érdekében. További információért kattintson ide.

Milyen automatikus döntéshozatalt és / vagy profilozást végzünk a felhasználói adatokkal?

Semmilyen profilalkotást nem végzünk a rendelkezésünkre álló adatok alapján.

Save settings
Cookies settings
Cart
Your cart is currently empty.